PEDALES

Modded by Fantome

  • MXR M103 Blue Box (add. switch gain mode)
  • MXR M104 Distortion + (add. switch twin clipping mode)
  • MXR M115 Distortion III (add. switch gain mode) arrêtée en 2023
  • MXR M101 Phase 90 (add. switch “script mode”) arrêtée en 2022